top of page

על האגודה

האגודה היא הגוף היחיד המקיים רישום ארצי של נטורופתים מורשים ומוכרים בארץ. באמצעות רישום ארצי זה מציבה האגודה חיץ המבדיל בין נטורופתים מקצועיים שעברו הכשרה הולמת, לבין מטפלים הפועלים כנטורופתים ללא הכשרה מספקת (עפ"י הקריטריונים של האגודה).


אנו ממליצים לקהל הרחב להתעדכן באתר האינטרנט שלנו, או להתקשר למזכירות ולברר האם נטורופת אליו אתם מעוניינים לגשת לטיפול – אכן מוכר ורשום כחבר באגודת הנטורופתים בישראל.

כדאי כי כל נטורופת וכל סטודנט לנטורופתיה יגישו מועמדות להצטרפות כחברים מן המניין לאגודה, וזאת על מנת להיות זכאים להכרה ולהטבות הניתנות בה וכמו כן לחזק את תחום הנטורופתיה בארץ על ידי חיזוק האגודה הייצוגית והמקצועית היחידה בתחום. 

תפקידי האגודה

קידום האינטרסים של המטפלים בנטורופתיה.

מאבק לקבלת רישוי חוקי לעיסוק בנטורופתיה.

שיתופי פעולה מול גומרים שונים והשגת הטבות בלעדיות לחברי האגודה.

קביעת הליכי קבלה לחברת באגודה, עפ"י קריטריונים מקצועיים ודרישות מינימום מאלה הרוצים להיות חברים בה.

פרסום רשימה מעודכנת של חברים באגודה והפצת הרשימה בקרב הציבור הרחב.

פרסום רשימה מעודכנת של חברים באגודה והפצת הרשימה בקרב הציבור הרחב.

קביעת רמת הכשרה לנטורופת תוך כדי הפעלת מערך פיקוח והדרכה לבתי הספר לנטורופתיה.

יצירת קוד אתי הקובע נורמות התנהגות מקצועית של המטפלים והמורים.

יצירת מערך השתלמות ועדכון באשר להתפתחויות מקצועיות חדשות, כגון ימי עיון, כנסים, ניוזלטרים, קשר ישיר מול החברים באגודה, פייסבוק ועוד.

העלאת התודעה הציבורית לנטורופתיה ע"י חשיפה בכלי התקשורת השונים ובהרצאות.

בוררות - ועדת אתיקה - טיפול בתלונות פנימיות של חברים וכן בתלונות של מטופלים על טיפול שקיבלו או כל ציבור אחר.

קיום קשרים ושת"פ עם מוסדות ואגודות "אחים" בארץ ובחו"ל.

הפעלת ועדות שונות בתחומי הפעילות של האגודה.

לקדם ככל שניתן מחקר נטורופתי.

bottom of page