top of page

תקנון האגודה

לצפייה ולהורדת התקנון לחץ על הסמל

1 .תקנון "אגודת הנטורופתים בישראל", להלן "האגודה", מבוסס על חוק העמותות והשינויים שנעשו בו הם על דעת האסיפה הכללית.

2 .כתובת ומספר רישום

א. כתובת: ת.ד. 102 מתן מיקוד: 45858.

ב. מספר רישום: אגודה רשומה שמספרה במשרד העמותות הוא: 0290724-58.

 

3 .מטרות האגודה

א. לפעול לקידום הנטורופתיה והפיכתה למקצוע מוכר על ידי המוסדות הרשמיים במדינה, על רקע שילוב הרפואה המשלימה על ענפיה השונים במערכת הבריאות הממסדית.

ב. להעניק לציבור הרחב אפשרות להיכרות מעמיקה יותר עם הנטורופתיה על כל תחומיה על מנת להגביר את מודעותו לאפשרויות הריפוי ושיפור הבריאות הטמונות במקצוע זה.

ג. קביעת קריטריונים שיגדירו מי רשאי לעסוק בנטורופתיה.

ד. קביעת מסגרות לתכנית לימודים, הדרושה לאדם כדי שיוכר כנטורופת.

ה. קידום מקצועי של הנטורופתים והעלאת רמתם.

ו. ייצוג הנטורופתים מול הרשויות הממלכתיות והמקצועיות של מערכות החוק והבריאות.

 

4 .דרכי פעולת האגודה

א. הקמת מוסדות - האגודה תבחר הנהלה וועדות מקצועיות אשר יפעלו להגשמת מטרותיה. ראה פירוט בהמשך.

ב. קיום הרצאות, ימי עיון, כנסים, סדנאות ועוד.

ג. האגודה תנפיק תעודות למשתתפים בסדנאות או השתלמויות שייערכו מטעמה, על בסיס נקודות/שעות לימוד.

ד. הוצאה לאור של בטאון מקצועי.

ה. יצירת קשר ודפוסי שיתוף פעולה עם ארגוני "אחים" בארץ ובחוץ לארץ.

 

5 .חברות

א. מייסדי האגודה הינם חברים בה מיום רישום האגודה בפנקס העמותות.

ב. אדם החפץ להיות חבר האגודה יגיש להנהלה בקשה בלשון זו: "אני )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר באגודה )שם האגודה(. מטרות האגודה ותקנונה מוכרים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של האגודה".

ג. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר האגודה או אי קבלתו נתונה בידי ההנהלה. סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ד. התקבל אדם לאגודה, יהיה רשאי להוסיף ליד שמו R.Na אם הוא נטורופת.

פירוש ר"ת אלה מעידים שהחבר רשום בספר האגודה המקצועית.

 

R.Na - Registered Naturopath 6 .זכויות וחובות של חבר

א. חבר האגודה זכאי יהיה להשתתף בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר להנהלת האגודה ולמוסדותיה האחרים.

ב. חבר האגודה רשאי להשתתף בפעולות האגודה וליהנות משרותיה.

ג. ההנהלה, באישור האסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יחייב את החברים.

ד. פקיעת החברות באגודה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאגודה מן החבר, ערב פקיעת חברותו,

בעד התקופה שעד חברותו.

 

7 .פקיעת חברות

א. החברות באגודה פוקעת: 1 )במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו. 2 )בפרישתו מן האגודה: הודעת פרישה תינתן בכתב להנהלה, שלושים יום מראש. 3 )בהוצאתו מן האגודה.

ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הנהלה, להחליט על הוצאת חבר מן האגודה מאחד הטעמים הבאים: 1 )החבר לא שילם לאגודה את המגיע לה ממנו. 2 )החבר לא קיים את הוראות התקנון, או החלטה של האסיפה הכללית. 3 )החבר פועל בניגוד למטרות האגודה. 4 )החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ג. לא תציע ההנהלה לאסיפה הכללית להוציא חבר מן האגודה אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה,

ולאחר שהיתרתה בחבר וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

8 .מתן הודעה לחבר הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האגודה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה את מען הרשום בפנקס החברים.

 

9 .האסיפה הכללית האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה והיא רשאית להחליט ולבצע בכל עניין ונושא הנוגעים לפעילויות האגודה. קיימת חובת קיומה של אסיפה כללית אחת לשנה. יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי ההנהלה.

 

10 .הזמנה אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בכתב שתישלח לכל חבר בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה , מקום וסדר יום לאסיפה.

 

11 .אסיפה כללית שלא מן המניין ההנהלה תהיה רשאית לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, בכל עת שתחליט על כך. ההנהלה תכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי דרישה בכתב של רואה החשבון או של עשירית מכלל חברי האגודה וזאת תוך 21 יום מיום הגשת הדרישה, שאם לא כן רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ומלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה חודשים מיום הגשת הדרישה. הוצאות כינוס האסיפה שהוציאו הדורשים יוחזרו להם. האגודה רשאית לחייב בהוצאות חברי ההנהלה האחראים לאי כינוסה.

כן רשאית האגודה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו לחברי ההנהלה.

 

12 .פתיחת אסיפה כללית וכללי הצבעה

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האגודה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים תוך כדי הדיונים.

ב. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מן הזמן הנקוב בהזמנה יהיו הנוכחים רשאים לקיים את הישיבה, לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

ג. ניתן להצביע באסיפה הכללית באמצעות ייפוי כוח חתום על ידי עורך דין. ייפוי הכוח יהיה ספציפי לאסיפה מסוימת, ויכלול את עמדת מיופה הכוח באשר לנושאים שעל סדר היום.

ד. ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה בהרמת יד בלבד, אלא אם כן ידרשו לפחות שליש מהמשתתפים באסיפה הצבעה חשאית.

 

13 .אסיפה כללית רגילה תשמע מפי ההנהלה דינים וחשבונות על פעולות האגודה ועל פעולות רואה החשבון ועורך דין, תדון בפעילותם ותחליט על אישור הדין וחשבון שיגישו, תבחר בהנהלה, ביושב הראש שלה וכן ברואה החשבון.

 

14 .אסיפה כללית תבחר את חברי ההנהלה מבין חברי האגודה המשתתפים באסיפה הכללית. ההנהלה תבחר את יושב ראש האגודה וכן את סגנו, יושבי ראש הועדות, גזבר האגודה וכן מזכיר. כמו כן תאשר האסיפה הכללית מינויו של רואה החשבון.

 

15 .החלטות החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האגודה להכריע.

 

16 .פרוטוקול מזכיר האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

17 .בחירת הנהלה ויושב ראש

א. בחירת חברי ההנהלה תעשה ברוב רגיל באסיפה. בהצבעה יספרו ויתועדו קולות בעד, נגד ונמנעים לגבי כל מועמד.

ב. האסיפה הכללית תבחר ועדת בחירות אשר תמנה בין 2 ל- 5 חברים. חברי הועדה לא יכולים להיות מועמדים לחברות בהנהלה. ועדת בחירות תורכב מחברי אגודה מתנדבים או במידה ואין מתנדבים ממבקר חיצוני )לדוגמא רו"ח או עו"ד(. האסיפה תקבע מניין חוקי לקיום ישיבות הועדה.

ג. ועדת הבחירות תפרסם מועד אחרון להגיש מועמדויות )45 יום לפני הבחירות(, ותהא אחראית לבחון את כשירות המועמדים.

ד. מועד הבחירות יקבע על ידי ההנהלה, והודעה על כך תימסר לחברי האגודה על ידי ועדת הבחירות. הודעה לחברי האגודה תשלח שלושים ימים לפני מועד הבחירות או זמן סביר אחר, ותכלול ציון התאריך, המקום והשעה בהם יערכו הבחירות, מספר חברי ההנהלה שיש לבחור, ורשימת המועמדים שהוצעו ואושרו על ידי ועדת הבחירות. במידה ואין די מועמדים תוכל האסיפה, ביום הבחירות, להחליט האם לאשר לאלתר הצטרפות מועמדים נוספים לבחירות באותו יום.

ה. יש לנהל פרוטוקול מסודר שיכלול את מועד ההצבעה, לרבות שעת התחלה וסיום, מקום ההצבעה, שמות חברי ועדת הבחירות, שמות המועמדים, מספר בעלי זכות בחירה באגודה, מספר מצביעים בפועל, מספר קולות פסולים, מספר קולות כשירים בהם זכה כל מועמד ושמות המועמדים שנבחרו. הפרוטוקול ייחתם ע"י חברי ועדת הבחירות, או יו"ר הועדה וחבר ועדה שנכח בהצבעה.

ו. תוצאות הבחירות יפורסמו על ידי יו"ר ועדת הבחירות, או יו"ר האסיפה הכללית, בהקדם האפשרי. תקופת הכהונה של הנבחרים תחל מיום פרסום תוצאות הבחירות.

ז. עם תום הבחירות יכנסו לתפקידם חברי ההנהלה הנבחרים והיו"ר הנבחר.

ח. ההנהלה החדשה תדווח לרשם העמותות על תוצאות הבחירות וחברי ההנהלה הנבחרים, כאמור בסעיף 38(א()1 )לחוק.

 

18 .הנהלת האגודה

א. מספר חברי הנהלת האגודה יהיה לא יותר מ- 20 איש.

ב. חבר הנהלה לא יקבל שכר ולא יתן שרות תמורת שכר.

ג. חבר הנהלה יהיה רשאי לקבל החזר הוצאות וזאת תמורת קבלה המוכיחה את ההוצאה הנידונה.

 

19 .תקופת הכהונה

א. ההנהלה תיבחר אחת לשלוש שנים.

ב. חבר הנהלה יהיה רשאי להפסיק את חברותו בהנהלה באופן זמני ויוכל לחזור לתפקידו, או לתפקיד אחר בהנהלה,

או להתפטר בכל עת מכהונתו, על ידי הודעה בכתב להנהלה.

 

20 .ההנהלה - פסלות כהונה לא יכהן כחבר בהנהלה:

א. מי שאינו חבר באגודה, נותן שירותים לאגודה בשכר שלא כחבר הנהלה;

ב. קטין, פסול-דין, פושט רגל;

ג. הורשע בפס"ד סופי של עבירות 290-297 ,414-438 לחוק העונשין, או בעבירה שיש עמה קלון לדעת היועץ המשפטי.

ד. מי שהוא בעלים או בעל חלק בבעלות במוסד לרפואה משלימה.

ה. מי שמשמש בהנהלה של מוסד לרפואה משלימה.

ו. מי שמשמש כמרכז מגמת לימודי נטורופתיה במוסד ללימוד רפואה משלימה.

 

21 .יושב ראש האגודה

א. יושב ראש האגודה ייבחר אחת לשלוש שנים.

ב. תפקידיו של יושב ראש האגודה יהיו: ניהול האגודה על ידי כך שיתווה את קוי המדיניות והעשייה. יפקח על ניהול תקין של האגודה, ייצגה בפני הרשויות ובמעמדים אחרים וימלא תפקידים נוספים אשר עולים מתוקף תפקידו כיו"ר האגודה.

ג. יושב ראש האגודה, ומי שיבקש להגיש מועמדותו לתפקיד יושב ראש האגודה, ישמש כנטורופת טבעי לפחות חמש שנים ויהיה חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה לפחות ארבע שנים רציפות. מניין הותק כנטורופת ו/או תזונאי יחושב מיום קבלת תעודת סיום לימודים. מניין הותק כחבר אגודה יחושב מיום ההצטרפות לאגודה.

 

22 .נשיא כבוד האגודה לאגודה יכול שיהא נשיא כבוד לפי הכללים הבאים:

א. האסיפה הכללית רשאית לבחור נשיא לאגודה )בחבר או מי שאינו חבר באגודה( אחת לשלוש שנים.

ב. תאגיד או ישות משפטית מאוגדת אחרת לא יכולה להיבחר לנשיא האגודה.

ג. תפקידו של הנשיא יהיה ייצוגי. לא תהיה לו סמכות ניהולית או ביצועית.

ד. לנשיא הזכות להשתתף בישיבות של ההנהלה ובאסיפות הכלליות של האגודה אך לא תהיה לו זכות הצבעה

בישיבות או באסיפות הנ"ל.

ה. הנשיא יהיה כפוף להחלטות של חברי ההנהלה ושל האסיפה הכללית.

ו. הנשיא יתאם את ייצוג האגודה כלפי חוץ עם יו"ר האגודה.

 

23 .גזבר האגודה ההנהלה תבחר את אחד מחבריה אשר ישמש גזבר האגודה.

הגזבר ישמש בתפקידו בכל תקופת ההנהלה הנבחרת.

 

24 .השלמת ההנהלה

א. נתפנה מקומו של חבר הנהלה, האנשים הנותרים או הנותר רשאים למנות חבר אחר של האגודה לכהן כחבר הנהלה, עד תום מועד כהונתה של ההנהלה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר לפעול כהנהלה.

ב. חבר הנהלה שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים הנותר או הנותרים למנות חבר האגודה למלא את מקומו עד שישוב למלא את תפקידיו.

 

25 .ישיבות ההנהלה

ההנהלה תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין בהן ודרך ניהולן. מועד ישיבות ההנהלה,

ההזמנה להן, המניין הדרוש להן ודרך ניהולן ייקבעו על ידי יו"ר האגודה.

 

26 .החלטות ההנהלה החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האגודה להכריע. החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.

 

27 .פרוטוקול ישיבות ההנהלה ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

 

28 .זכות הייצוג ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם האגודה על מסמכים שיחייבו בו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

 

29 .תפקידי וסמכויות ההנהלה בין תפקידי ההנהלה לבצע את החלטות האסיפה הכללית ומוסדות האגודה האחרים,

להפעיל את מוסדות האגודה ולנהל את הפעילויות שלה.

 

30 .סמכויות ההנהלה לשם ביצוע מטרות האגודה, תהיה הנהלת האגודה מוסמכת לפעול בערוצים הבאים,

לפי שיקול דעתה והחלטותיה:

א. לקנות, למכור, להמיר, לשכור, להשכיר ולקבל בכל דרך כל מיני זכויות, ניירות ערך, אגרות חוב, מניות, טובות הנאה ונכסים מכל סוג שהוא ניידי ולא ניידי, כל זאת אם יהיו ברשות האגודה.

ב. לנהל, לפתח כל רכוש, להעניק רשיונות וזכיונות ובכלל לטפל עם ובלי תמורה כפי שתמצא האגודה לנכון, לקבל עזבונות, תרומות בצורות שונות, להתמנות כמנהלים וכמוציאים לפועל של עזבונות והקדשות וכן לשמש כנאמנים על רכוש נייד ולא נייד.

ג. לייסד ולקבל לניהול כל קרן, וכן לפקח על קרן ולתרום לטובתה כפי שתראה ההנהלה לנכון.

ד. ללוות כספים, להשיג ולתת הלוואות ולקבל ולתת בטחונות ולשלום כסף בתנאים שייקבעו על ידי ההנהלה.

ה. להשקיע את כספי האגודה שלא יהיו דרושים לה אותה שעה, כפי שייקבע על ידי הנהלת האגודה מזמן לזמן, או להשתמש בהם בכל דרך שתיראה להנהלת האגודה.

ו. לגייס כספים ממוסדות ממשלתיים, עירוניים ואחרים, מן הציבור חברים ואוהדים, כפי שתמצא ההנהלה לנכון,

בכפיפות להוראות כל דין, לעשות כל פעולה שתידרש או תיראה כמועילה, לפי ראות עיני ההנהלה, להשגת מטרותיה כולן או מקצתן. ז. מטרות האגודה יוצאו לפועל בכל הזמנים, מבלי שאיזה חבר מחברי האגודה, או עובדיה, יקבל כל רווח כספי, או טובת הנאה חומרית, מלבד עובדים איתם ייחתם הסכם בדבר שכר.

ח. להקים סניפים בכל רחבי הארץ, לקבוע את ארגונם ואת סדרי הניהול של ענייניהם.

 

31 .הכרה במכללות המכשירות נטורופתים האגודה מסמיכה את הנהלתה לבצע תהליך הכרה ופיקוח על המכללות על מנת לודא קיום סטנדרטים מקצועיים בקרב חברי האגודה לעתיד. הנהלת האגודה רשאית לקבוע את התנאים להכרה במכללות ולבצע ביקורות על מנת לודא קיום תנאים אלו. התנאים שתקבע הנהלת האגודה כוללים את כשירות צוות ההוראה )קביעת קריטריון סף לכל מקצוע(, מקצועות הלימוד, שעות הלימוד בכל מקצוע, חובות אקדמיים )נוכחות, עבודות וכיוב'(, הכשרה בפועל )מינימום של מפגשים טיפוליים בקליניקה, סופרוויז'ן בסטאז', תרגול הסטאז'רים במהלך הסטאז' בכל מקצועות היסוד של הנטורופתיה(, תנאים פיזיים לקיום הלימודים )אמצעי הוראה, ספריה וכיוב'(, תנאים כלליים )הכרה בכלל סניפי המכללה או באף אחד מהם, ייצוג גופים או מתן תארים על ידי מוסד אחר שאינו המכללה וכיוב'( תנאי ההכרה ורשימת המכללות המוכרות יפורסמו ברשומות האגודה ובאתר האינטרנט שלה ויימסרו לכל דורש. *מצורפים כנספחים הקריטריונים לצוות ההוראה וההסכם שנחתם עם המכללות.

 

32 .רואה חשבון

א. ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית ו/או ההנהלה לאחר שקיבלה יפוי כוח לכך על ידי האסיפה הכללית השנתית שלאחריה.

ב. שכר טרחת רואה החשבון ייקבע על ידי הנהלת האגודה.

ג. תפקידיו:

  1 )בדיקת ענייניה הכספיים של האגודה;

  2 )בדיקת ענייניה המשקיים של האגודה;

  3 )בדיקת פנקסי החשבונאות של האגודה;

  4 )להביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיו לעניין אישור הדין וחשבון הכספי. הוראות בענייני כספים ונכסי האגודה

 

33 .הון האגודה הון האגודה יכול להיות מורכב מ:

א. דמי חברות;

ב. הקצבות מוסדות עירוניים וממלכתיים;

ג. תרומות מגופים או מאנשים;

ד. הכנסות מרכוש האגודה;

 

34 .נכסי האגודה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בצורה כל שהיא בין חבריה הינה אסורה.

 

35 .מורשי חתימה על כספים

א. מורשי החתימה על מסמכים כספיים של האגודה יהיו: 1 .יו"ר האגודה. 2 .סגן יו"ר האגודה. 3 .גזבר האגודה.

ב. יחייבו את האגודה - חתימת יו"ר האגודה יחד עם הגזבר ו/או חבר ההנהלה וכן חותמת האגודה.

ג. בכל מקרה, חתימת יו"ר או סגן יו"ר, הינה חובה הכרחית בכל מסמך כספי של האגודה.

 

36 .קופה קטנה

א. משרד האגודה, החזקתו וההוצאות השוטפות/התפעוליות של האגודה יכוסו באמצעות קופה קטנה בידי מזכירות האגודה, אשר תהיה אחראית לניהולה.

ב. הסכומים שיופרשו לקופה הקטנה ייקבעו מפעם לפעם על ידי ההנהלה, במסגרת התקציב לתפעול וארגון.

 

37 .קבלת והוצאת כספים מאירועי האגודה גביית כספים והוצאתם במסגרת ארגון אירועים על ידי האגודה ייעשו כמקובל באמצעות קבלות הכנסה והוצאה.

 

38 .תרומות והתרמות

א. כל תרומה תתקבל רק עם הוצאת קבלה של האגודה.

ב. התרמות לקרנות שליד האגודה או למפעלים מיוחדים )אם יהיו( ייעשו אך ורק על פי החלטה של ההנהלה ועל פי נהלים שיאושרו על ידה.

ג. תרומות שיינתנו לקרנות או למפעלים מיוחדים, יישמרו בחשבון נפרד ויוצאו לאותן מטרות שלשמן נתרמו.

 

39 .הצעת תקציב א. בראשית שנת הכספים יכין גזבר האגודה תקציב אשר יובא לדיון ולאישור של האסיפה הכללית. ב. התקציב יכלול תקציב להוצאות תפעול וארגון.

 

40 .דו"ח כספי ההנהלה, בסיוע רואה החשבון תכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות האגודה והוצאותיה )להלן - דו"ח כספי( בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השניה )תיקון תשנ"ו סעיף 35( א((.

 

41 .ההנהלה תצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדוייק של התשלומים ששילמה האגודה, או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי. לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר באגודה, לרבות פרטים בעניין תנאי הפרישה, והכל בין שהתשלומים או שההתחייבויות לתשלומים כאמור נתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם.

 

42 .כללי חשבונאות הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים, המתאימים למצבה ולנסיבותיה של האגודה ויתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור לפי ה"תוספת השניה" )תיקון תשנ"ו( לחוק העמותות.

 

43 .פירוק האגודה

א. החלטה בדבר פירוק האגודה תהה ברת תוקף אם יצביעו עבורה 80 אחוז מחבריה, אשר יהיו נוכחים באסיפה הכללית, אשר תדון בנושא פירוק האגודה.

ב. הוחלט על פירוק האגודה, יועברו כספיה ונכסיה למוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות ככל האפשר לאגודה.

 

44 .שינויים בתקנון שינויים בתקנון האגודה ניתן להכניס על ידי האסיפה הכללית, אך ורק בהחלטה, ברוב של שני שליש מחברי האגודה, אשר יהיו נוכחים באותה אסיפה שבה ידון השינוי בתקנון.

bottom of page